מהנדס המועצה מרכז את הטיפול בנושאים הבאים:

    א. תכנון - התווית המדיניות התכנונית במועצה על פי התכנית האזוית ותכניות הישובים, וכן תכנון, ניהול וקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים.

    ב. אדריכלות - הגשת הצעה לתכנון פרויקטים ציבוריים בתחומי המועצה, וכן בחינה של הצעות כאלה המוגשות למועצה על ידי גודמים חיצוניים.

    ג. רישוי ופיקוח - מהנדס המועצה משמש סמכות מקצועית בתחומי רישוי ופיקוח.

    ד. פרויקטים - מחלקת ביצוע פרויקטים כפופה למהנדס המועצה, ואחראית על ביצוע תוכניות המועצה בתחומי בינוי, פיתוח תשתיות, החל משלב קדם התכנון ועד לגמר הביצוע.