20 אפריל 2017  צו ארנונה 2018

  עדכון בקשה לשינוי סיווג קרקע תפוסה לשנת 2018.

  המועצה מבקשת לעדכן את צו הארנונה לשנת 2018 בנושא שינוי סיווג קרקע תפוסה. תיקון מוצע להוספת סיווג משנה "קרקע תפוסה לייצור קומפוסט" – קוד נכס 250( קוד נכס חדש).

  תכלית האישור המבוקש –
  פתיחת תת סיווג חדש לקרקע תפוסה בה נעשית פעילות ייצורית של קומפוסט בקוד נכס חדש שמספרו יהיה 250 ובתעריף של 20.54 ₪ לכל מ"ר (התעריף כאמור הינו במונחי 2017 והוא יועלה בהתאם לשיעור העלאה לשנת 2018).

  תכלית האישור המבוקש – לאחרונה, הוקמו ברחבי שטח שיפוט המועצה מפעלים שתכליתם ייצור קומפוסט. עם זאת, נוכח העובדה שמשאב השטח העיקרי של מפעל קומפוסט הוא הקרקע, הרי ששיעור הארנונה שעשוי להיות מוטל עליהם בהתאם להוראות צו הנוכחי יהיה נמוך משמעותית מזה שחל על מפעלים המנהלים את עסקם במבנים.

  בנסיבות העניין ובהתאם לאופי הפעילות של מפעלי קומפוסט, מוצע לפתוח בצו הארנונה של המועצה תת סיווג חדש שעניינו "קרקע תפוסה לייצור קומפוסט" ולהעמיד את שיעור הארנונה בגין פעילות זו על סך של 20.54 ₪ לכל מ"ר.(התעריף כאמור הינו במונחי 2017 והוא יועלה בהתאם לשיעור העלאה לשנת 2018). מובהר, כי המדובר בשיעור ארנונה זהה לזה החל על סיווג הנכס המתאים ל"נכס אחר" בצו הארנונה (קוד נכס 880) אשר בהקשר אליו יכולה לעלות טענה כאילו המדובר בסיווג המתאים לנכסים מסוג 'בניין' בלבד (הגם שאין המדובר בתעריף הגבוה מתעריף המקסימום החל על קרקע תפוסה).


  בכדי לשלול טענה זו ובכדי לענות על הצורך בתעריף מתאים כאמור לעיל מוצע לאשר פתיחתו של תת הסיווג כאמור.
  הבקשה באה כדי לעדכן תעריף קיים שאינו נותן מענה לביצוע פעילות כלכלית בקרקע תפוסה, ואין בשיעור העדכון הנ"ל חריגה.
  הבקשה תוגש לאישור משרד הפנים ובמידה ותאושר יחול העדכון החל מ- 1/1/18.


                                                                                                                                                                  בברכה, 

                                                                                                                                                               דויד אלחייני
                                                                                                                                                               ראש המועצה