המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
  מועצת התכנון העליונה
  ועדת משנה להתיישבות  הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 323
  שינוי לתכנית מפורטת מספר:

  שינוי S/15

  גוש: 168 חלק מחלקות: 2,3,4,5,6,7,22.
  גוש: 171 חלק מחלקות: 2,3.
  גוש: 195 חלקות בשלמותן: 36,41 וחלק מחלקות: 33,34,35,37,53.
  גוש: 197 חלק מחלקות: 5,50.

  מקום התכנית:
  בתרונות

  מטרות התכנית:
  1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור למוסדות ציבור לחינוך, מתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ודרכים.
  2. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
  3. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
  4. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
  5. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

  בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה
  ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס' 323 שינוי לתכנית מתאר אזורית מס' S/15 .

  התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל ו/או משרדי מהנדס ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה ערבות הירדן, טלפון:02-9946620
  ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב', ג', ה' בשעות 10:00 - 14:00.
  נוסח זה הינו הנוסף המחייב של התכנית.

  בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל (www.iplan.gov.il),
  ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

  כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.
  התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה
  או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי
  מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,
  מיקומו, גודלו, וכו', וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר , המאומת ע"י עורך דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.
  רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.
  את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל, ת.ד 16 או למשרד מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה ערבות הירדן בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

                                                                                                                                            אדריכלית נטליה אברבוך
                                                                                                                                          יו"ר ועדת משנה להתיישבות
                                                                                                                                               אזור יהודה ושומרון

  תאריך : .
  שם העיתון: .